Algemene voorwaarden deelname Appelparade

1.0 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle activiteiten die samenhangen met de organisatie van De Appelparade. De wederpartij in deze voorwaarden, aangeduid als standhouder, zijn huurders van (stand)locaties op de festival welke gehouden zal worden tijdens de Appelparade. De Appelparade wordt georganiseerd door PuurFair maatschap, hierna te noemen: de organisatie. De Appelparade wordt gehouden op de Olmenhorst te Lisserbroek, hierna te noemen: De Olmenhorst.
Door ondertekening van de deelname- overeenkomst verplicht standhouder zich aan deze algemene voorwaarden te houden.
1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 1.3 Op deze overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.
1.4 Indien standhouder zich niet of niet geheel aan de onderhavige voorwaarden houdt, is organisatie gerechtigd hem de toegang tot De Appelparade te ontzeggen, respectievelijk hem te gelasten zijn standmateriaal en tentoonstellings-artikelen terstond te verwijderen, zonder dat zulke voor standhouder enige grond tot
schadevergoeding zal opleveren en onverminderd de overige verplichtingen van standhouder uit deze overeenkomst, onder meer ten aanzien van de overeengekomen standhuur. Organisatie behoudt zich het recht voor aspirant- standhouders en/of door hem voorstelde producten te weigeren, wat schriftelijk wordt bevestigd. Er wordt geen exclusiviteit toegekend.
1.5 Standhouders die zich niet houden aan bovenstaande bepalingen kunnen door de organisatie van het event worden verwijderd. Bij verwijdering verliezen zij het recht van verdere deelname en kunnen zij geen aanspraak meer maken op het door hen betaalde standhuur en bijkomende deelnamekosten. 

2.0 Standbouw
Standhouder verplicht zich alle door de overheid te stellen voorwaarden met betrekking tot de bouw en inrichting
van zijn stand stipt op te volgen, even als de algemene voorwaarden die zijn of worden gesteld door de directie van het tentoonstellingsgebouw zoals: 1. Het is niet toegestaan voorwerpen van welke aard dan ook aan het gebouw en/of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te bevestigen. 2. Vloerbelastingen welke de 500 kg per meter te boven gaan dienen vooraf te worden besproken. 

3.0 Gas, water, elektriciteit
3.1 De kosten voor aansluiting en verbruik van gas, water en/of krachtstroom (380v), inrichting en alle kosten met betrekking tot de inrichting van de stand, als mede de kosten voor het transport van goederen en/of standmaterialen van de standhouder komen voor rekening van standhouder. 

4.0 Deelnamekosten en participatie
4.1 In de festivaldeelname is voor standhouders ook inbegrepen naamsvermelding op De Appelparade website en doorlinken naar uw website.
5.0 Het is standstandhouder niet toegestaan om:
5.1 Enige ruimte buiten zijn stand of locatie te benutten voor het verspreiden van drukwerken of het aanbrengen van reclame, zonder dat hiervoor tevoren schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie,
5.2 Andere standhouders overlast te bezorgen in welke vorm dan ook.
5.3 Open vuur of fakkels te branden, op gas of elektrisch te grillen, frituren, braden of bakken in de stand zonder toestemming van de organisatie.
5.4 Loterijen en prijsvragen te organiseren tijdens De Appelparade zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie en zonder gemeentelijke vergunning.
5.5 Tijdens de eventdagen activiteiten te ontplooien die schade kunnen toebrengen aan derden of aan het evenement zelf. Ook mogen zij geen activiteiten ontplooien die zich buiten de kernactiviteiten van het event bevinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
5.6 Zich aan de voorschriften te onttrekken ter beperking van brandgevaar die op tentoonstellingen gelden.
5.7 Zijn standplaats geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen buiten medeweten van de organisatie, noch is het toegestaan deze standplaats te gebruiken als verkooppunt voor activiteiten van derden.
6.0 Festivalindeling
6.1 De organisatie is gerechtigd om de indeling van het terrein, de ruimtes en het toekennen van de standplaats te maken aan de hand van de volgorde van binnenkomst van betalingen en/of rekening houdende met eerder gemaakte afspraken met de standhouder. Organisatie probeert te allen tijde zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van de standhouders.
6.2 Organisatorische omstandigheden heeft de organisatie het recht om de indeling te wijzigen, zoveel rekening houdende met eerder gemaakte afspraken met de standhouder, tot hetgeen maximaal haalbaar is.
6.3 Standlocaties worden verhuurd tijdens het gehele evenement zoals afgesproken in het contract. Bij wijziging door overmacht zal de organisatie de standhouders daarvan op de hoogte stellen.
6.4 De organisatie bepaalt wie voldoet aan de criteria en in aanmerking komt voor de groenkorting op basis van de door de organisatie opgestelde criteria. 6.5 De namen van de standbemanning worden vooraf ingediend bij de organisatie. 

7.0 Aansprakelijkheid
7.1 Organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan de stand en/of artikelen van standhouder noch voor eventueel letsel toegebracht aan de zich in de stand bevindende bezoekers. Evenmin aanvaardt organisatie enige aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook. Deze risico’s dienen door standhouder zelf te worden verzekerd. 7.2 De organisatie is niet aansprakelijk bij geschillen tussen standhouders.
7.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele geplaatste onjuistheden, fouten of weglatingen op De Appelparade website of in andere uitingen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid jegens derden wegens de opname van onjuiste gegevens van de standhouder. 7.4 De standhouder is aansprakelijk voor alle aan de organisatie verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelneming, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de standhouder zelf of door derden, handelend in zijn naam.
7.5 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van organisatie tegenover standhouder is beperkt tot het bedrag van de standhuur. Organisatie is bevoegd bij niet-nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst door standhouder de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat daardoor enige schade-
plichtigheid van organisatie ontstaat.

8.0 Betaling
8.1 Betalingen van de standhuur geschiedt in euros, via erkende bankinstellingen en binnen 14 dagen na factuurdatum. 50% van het verschuldigde standgeld dient 30 dagen voor aanvang op de rekening van PuurFair te zijn bijgeschreven. De resterende 50% dienen voor aanvang van de festival te zijn voldaan. Indien standhouder de verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, is vanaf de eerste dag na de betalings- termijn de wettelijke rente verschuldigd. 8.2 Organisatie is bevoegd de namens standhouder in de standruimte aanwezige zaken onder zich te houden totdat de volledige standhuur, vermeerderd met eventuele rente en kosten door standhouder is voldaan. Standhouder is niet bevoegd tot enige verrekening met de standhuur, noch tot opschorting van door hem verschuldigde betalingen. Standhouder is over de overeengekomen huurprijs 21% omzetbelasting verschuldigd.
8.3 Deelname aan het event is pas officieel als alle standhuur en bijkomende deelnamekosten zijn voldaan.
8.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.5 Bij overschrijden van de betalingstermijn is de organisatie gerechtigd de toewijzing van de standruimte in te trekken, onverminderd de verplichting tot betaling door de standhouder van de standhuur.

9.0 Catering
9.1 Tijdens het event is het de standhouder niet toegestaan om zonder overleg met de organisatie dranken, eetwaren en andere consumptieartikelen te verkopen in de ruimten van De Appelparade/De Olmenhorst.
9.2 Het is standhouder niet toegestaan om zonder overleg keukenapparatuur in
de standruimte op te stellen.
9.3 Het verstrekken van voeding- en/of genotmiddelen in welke vorm dan ook is onderhevig aan de algemene bepalingen die van kracht zijn op het terrein van de De Olmenhorst en alleen dan toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van organisatie.

10.0 Rookvrije ruimte
Het is de standhouder niet toegestaan te roken in de stands en in de catering- gedeelten. Er mag alleen gerookt worden buiten waar het event plaatsvindt, of op de daarvoor aangegeven buitenplaatsen.

11.0 Overmacht
11.1 Organisatie behoudt zich het recht voor in geval van overmacht het evenement geen doorgang te doen vinden, in welk geval standhouder geen aanspraak kan doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere buiten de schuld van organisatie ontstane tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
De overeenkomst zal dan door middel van een schriftelijke bevestiging van organisatie ontbonden zijn, met inachtneming van het volgende.
11.2 Vindt het evenement om voormelde reden geheel geen doorgang, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds geschiede vaststellingen van standruimten als vervallen beschouwd en zullen de door standhouder reeds gedane betalingen ter zake van de standhuur worden gerestitueerd onder aftrek van de reeds voor organisatie ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over standhouders naar evenredigheid op basis van de standruimte welke was gehuurd, kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na het besluit het evenement geen doorgang te doen vinden.
11.3 De organisatie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de partij.
11.4 De organisatie zal de standhuur en bijkomende deelnamekosten binnen 30 dagen retourneren als de beslissing is genomen om het evenement af te lasten omdat doorgang niet kan plaatsvinden door overmacht. De organisatie zal het recht op rente, kosten en dergelijke niet vergoeden.
11.5 Indien organisatie, anders dan in geval van overmacht, besluit het evenement geen doorgang te doen vinden, wat ter vrije beoordeling van organisatie is, dan zal organisatie dit uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement, of zo spoedig mogelijk, aan standhouder meedelen. De overeenkomst zal dan na een schriftelijke verklaring ontbonden zijn; standhouder heeft dan recht op restitutie van de volledige standhuur, zonder dat enige schadeplichtigheid voor organisatie ontstaat.

12.0 Inrichtingsmaterialen
12.1 De standhouder dient ervoor te zorgen dat transport- en inrichtingsmiddelen tijdens de eventdagen zorgvuldig zijn opgeborgen. De vluchtwegen op het festivalterrein dienen, conform de regelgeving van de De Olmenhof, vrij te zijn van alle obstakels.
12.2 De standhouder dient gebruikte inrichtingsmaterialen te laten voldoen aan de algemene brandvoorschriften. Brandbare materialen dienen brandvertragend of brandwerend te zijn behandeld.
12.3 Als de standhouder bij inrichting gebruik maakt van stoffen die de bodem kunnen aantasten, dan dient de standhouder deze vloer voldoende te beschermen tegen de aard van deze stoffen.
12.4 Tentoonstellingsgoederen dienen op zodanige wijze te worden tentoongesteld, dat het vrije uitzicht door de festivalruimte en op de omliggende stands niet wordt belemmerd. Dit staat ter beoordeling van de organisatie.

13.0 Opbouw en afbouw
13.1 Demontage dient te geschieden in de door organisatie schriftelijk verstrekte tijdsduur. Alle stands dienen dan volledig gedemonteerd en afgevoerd te zijn. Bij in gebreke blijven hiervan zal een en ander door organisatie en voor rekening van de betrokken standhouder worden uitgevoerd. Tijdens de afbouwuren zal worden gecontroleerd op het door organisatie verstrekte op- en afbouwreglement. Standhouder is verplicht zich te houden aan de door organisatie voorgeschreven richtlijnen betreffende vuilafvoer en afvalscheiding.
13.2 De organisatie zal alle standhouders voldoende op de hoogte stellen van de laad- en losmogelijkheden van transporten, parkeercondities, opbouwtijden voor en tijdens de eventdagen en bepaalt wanneer deze activiteiten beëindigd worden.
13.3 Afwijken van deze tijden is uitsluitend mogelijk indien daartoe schriftelijke toestemming door organisatie is verleend. Organisatie behoudt zich het recht voor zonder overleg vooraf de opbouw van stands op te houden en/of te onderbreken.
13.4 Standhouder verplicht zich de bouw en inrichting van zijn stand tijdig voor de opening van de het event te voltooien. Er mag pas worden begonnen met de afbraak van de stand en/of het afvoeren der artikelen nadat het event definitief is gesloten.
13.5 Indien de standruimte niet tijdig geheel is ontruimd, is de organisatie gerechtigd: a. De nog aanwezige materialen, goederen of emballage op kosten en risico van de standhouder te verwijderen of doen opslaan. b. De standruimte voor rekening en risico van de standhouder weer terug te brengen in de staat, waarin deze aan de standhouder ter beschikking werd gesteld.
13.6 De organisatie is gerechtigd materialen en goederen, waarvan bij de organisatie niet bekend is aan wie zij toebehoren en die na verloop van één maand na sluiting van het evenement nog niet door de eigenaar zijn afgehaald, naar eigen goeddunken te vernietigen of te verkopen.

14.0 De Appelparade website
14.1 De organisatie zal alle standhouders bij naam en vakgebied vermelden op de De Appelparade website aan de hand van de gegevens die bij de inschrijving zijn opgegeven.
14.2 De organisatie bepaalt de wijze waarop de vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich tevens het recht voor, indien nodig, de gegevens van de standhouders in te korten.

15.0 Annulering door standhouders
15.1 Een standhouder kan een inschrijving schriftelijk (aangetekend aangeboden aan de organisatie) annuleren. Bij annulering is de standhouder de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd: Bij annulering meer dan 1,5 maanden voor het event: 50% van de standhuur. Bij annulering minder dan 1,5 maanden voor het event: 100% van de standhuur.

16.0 Verhindering, faillissement, surseance van betaling
16.1 Indien de standhouder door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld of vallend buiten zijn risicosfeer, niet in staat is van de standruimte gebruik te maken, kan de organisatie op verzoek van de standhouder de overeenkomst van deelneming ontbinden, in welk geval de standhouder 75% van de totale standhuur en bijkomende deelnamekosten, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of door middel van de organisatie gemaakte overige kosten verschuldigd is.
16.2 In geval de standhouder op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de standhouder gehouden het volledige bedrag van de overeengekomen standhuur, alsmede alle te zijnen behoeve gemaakte overige kosten te voldoen, onverminderd het recht van de organisatie tot het vorderen van kosten, schade en rente.

17.0 Verzekering
17.1 De standhouder verplicht zich jegens de organisatie om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die tengevolge van brand, blikseminslag, ontploffing, storm, regen, sneeuw en smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit installaties en de daarop aangesloten installaties en de daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet, inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts is de standhouder verplicht om voor diens rekening en risico een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten.
17.2 De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient te eindigen nadat de volledige ontruiming van de gehuurde ruimte heeft plaatsgevonden en alle goederen van het terrein van de evenementsruimte zijn afgevoerd.
17.3 De organisatie is te allen tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de standhouder te verlangen.

18.0 Standbemanning
18.1 Het is standhouder zonder voorafgaande toestemming van organisatie niet toegestaan zijn stand gesloten te houden of onbemand te laten gedurende de tijd dat het event toegankelijk is voor bezoekers.
18.2 De standhouder is verplicht gedurende de openingstijden de gehele duur van het event de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en personeel bezet te houden en op adequate wijze, passend bij het karakter van het evenement, in te richten. Dit ter beoordeling van de organisatie. Indien de standhouder hieraan niet voldoet, is de organisatie gerechtigd de inrichtings- materialen van de standhouder te verwijderen. De standhouder is in dat geval aansprakelijk voor de kosten die de organisatie moet maken voor herinrichting van de standruimte. Een uitzondering hierop is als standhouders deelnemen aan lezingen en workshops en aan eventuele korte pauzes. Vervroegde ontruiming is niet toegestaan, dit kan uitsluiting betekenen voor het volgende event.Bij uitzondering is dit alleen mogelijk in overleg met de organisatie (overmacht).

19.0 Overige bepalingen
19.1 Standhouder is gehouden de hem toegewezen standruimte na het beëindigen van het event in dezelfde staat achter te laten als deze hem is ter beschikking gesteld voor aanvang van de opbouwperiode. Afval dat door standhouder wordt achtergelaten kan indien naar het oordeel van organisatie de hoeveelheid of de aard daarvan het normale overschrijdt op kosten van standhouder worden afgevoerd.
19.2 In alle gevallen waarin organisatie een sommatie, ingebrekestelling of enig exploot aan standhouder doet uitbrengen of in geval van een procedure tegen standhouder ter zake van de onderhavige Overeenkomst, is standhouder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand welke uitkomen boven de toewijzing als gevolg van de toepassing van het liquidatietarief. Standhouder dient alsmede de buitengerechtelijke kosten aan organisatie te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het NOVA- tarief, met een minimum van € 670. Bij geschillen, direct dan wel indirect voortvloeiend uit deze overeen- komst, is met uitsluiting van iedere andere rechter de Kantonrechter te Arnhem bevoegd van het geschil kennis te nemen.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Eefde, 17 december 2018